Основні вимоги, яким повинна відповідати фінансова компанія – адміністратор для внесення до Державного реєстру фінансових установ *:

* Зазначені нижче вимоги є чинними на сьогоднішній день і достатніми для отримання компанією – адміністратором статусу фінансової установи (у разі затвердження Держфінпослуг Ліцензійних умов здійснення діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах, вимоги до керівника, головного бухгалтера, а також до спеціального технічного забезпечення можуть бути змінені)

1) в установчих документах заявника має бути визначена діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах як виключна діяльність;

2) наявність у заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг і примірних договорів з клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства і затверджуватися уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;

3) наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, які відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;

4) наявність власного капіталу в розмірі не менш ніж 5 млн.грн на дату подання заяви;

5) наявність кваліфікованих кадрів, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов’язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, і відповідність керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ;

6) наявність технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме:

– власного або орендованого приміщення;

– відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації у форматі, встановленому Держфінпослуг, та комунікаційних засобів (телефону, факсу, електронної пошти Інтернет);

– відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного, своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства та подання звітності до Держфінпослуг;

7) відсутність збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати, що передує подачі заяви, підтвердженого аудитором (крім новостворених);

8) відсутність порушень чинного законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року, що передує зверненню юридичної особи – заявника до Держфінпослуг (крім новостворених).

Вимоги до персоналу

Керівник зобов’язаний:

а) мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;

в) мати не менше ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого: стаж роботи на керівних посадах не менше 2-х років, зокрема, не менше 1-го року на ринках фінансових послуг;

г) протягом останніх 5 років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаного банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якого було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

д) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Бухгалтер зобов’язаний:

а) мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки або повну вищу освіту;

б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна становити не менше 72 годин;

в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з  фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або  бухгалтерською діяльністю, – не менше 3-х років;

г) протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаного банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якого було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

д) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Вимоги щодо проведення фінансового моніторингу:

Фінансова компанія-адміністратор у своїй діяльності має керуватися вимогами Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

З метою забезпечення виконання вимог щодо проведення фінансового моніторингу на дату подання заяви про внесення до Державного реєстру фінансових установ фінансова компанія – адміністратор зобов’язана:

– призначити співробітника, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

– стати на облік як суб’єкт первинного фінансового моніторингу у Державній службі фінансового моніторингу.