Ліцензія

Управителем може бути тільки фінансова установа, яка отримала в установленому порядку ліцензію на здійснення діяльності по залученню коштів від установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю. Процедура і підстави отримання такої ліцензії визначені в Ліцензійних умовах провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю. Термін дії ліцензії – п’ять років.

Дозволи
Управитель може створити ФФБ виду Б лише за наявності відповідного дозволу на прийняття управителем на себе комерційних ризиків.
При створенні ФОН фінансова установа для здійснення емісії сертифікатів ФОН має отримати дозвіл на право емісії сертифікатів ФОН.
Дозвіл на ризики та / або дозвіл на право емісії видає Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України відповідно до розроблених нормативно-правових актів.
Основні вимоги для отримання дозволів:
Управитель може отримати дозвіл на ризики та / або дозвіл на право емісії по кожному об’єкту будівництва у разі:
 1. Внесення інформації про нього до Державного реєстру фінансових установ та наявності свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатка до нього, отриманого управителем відповідно до вимог Положення про фінансові компанії.
 2. Наявності ліцензії на здійснення діяльності по залученню коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю.
 3. За умови постійного дотримання управителем нормативів, встановлених чинним законодавством щодо:
  • Власного капіталу, оперативного резерву та резерву для покриття ризиків фінансової установи;
  • Ліквідності та платоспроможності;
  • Коефіцієнта фінансового ризику.
Основні вимоги, яким повинна відповідати фінансова компанія-управитель при внесенні до Державного реєстру фінансових установ:
1) в установчих документах заявника має бути визначена діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю як виключна діяльність;
2) наявність у заявника внутрішніх правил з надання фінансових послуг і зразкових договорів з клієнтами, які мають відповідати вимогам законодавства і затверджуватися уповноваженим органом заявника відповідно до його установчих документів;
3) наявність системи бухгалтерського обліку та звітності, які відповідають вимогам законодавства і передбачають облік операцій з надання фінансових послуг своїм клієнтам;
4) наявність власного капіталу в розмірі не менш ніж 5 млн. грн. на дату подання заяви;
5) наявність кваліфікованих кадрів, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання відповідних видів фінансових послуг, не мають непогашеної судимості за корисливі злочини, а також взяли на себе зобов’язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” , і відповідність керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ,
6) наявність технічних умов, необхідних для надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного і своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства України, а саме:
Власного або орендованого приміщення;
Відповідної комп’ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання інформації у форматі, встановленому Держфінпослуг, та комунікаційних засобів (телефону, факсу, електронної пошти Інтернет);
Відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного, своєчасного обліку фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства та подання звітності до Держфінпослуг;
7) відсутність збитків за даними останнього річного фінансового звіту про фінансові результати, що передує подачі заяви, підтвердженого аудитором (крім новостворених);
8) відсутність порушень чинного законодавства у сфері регулювання ринків фінансових послуг протягом року, що передує зверненню юридичної особи – заявника до Держфінпослуг (крім новостворених).
Вимоги для отримання ліцензії
Заявник може отримати ліцензію на здійснення діяльності по залученню коштів засновників для фінансування об’єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю, а також займатися зазначеною діяльністю за таких умов:
1) наявності у нього свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, отриманого в установленому Положенням про фінансові компаніях порядку;
2) відповідності ліцензіата вимогам, встановленим пунктами 3.7 та 3.8 розділу 3 Ліцензійних умов, Положення про фінансові компанії та іншим нормативно-правовим актам щодо діяльності фінансових установ;
 (П. 3.7. Ліцензійних умов: Ліцензіат зобов’язаний формувати капітал, резерви, в тому числі оперативний резерв, відповідно до вимог, встановленим законодавством України, а також цих Ліцензійних умов.
 п. 3.8. Ліцензійних умов: Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов’язаний дотримуватися нормативів щодо ліквідності, власного капіталу, співвідношення залучених коштів і власного капіталу, якості активів і ризикованості операцій, встановлених законодавством України, а також цими Ліцензійними умовами.)
Вимоги до якості активів
Активи ліцензіата та майно, яке перебуває у його управлінні і враховується на окремому балансі, поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зважування. Активи ліцензіата та майно, яке перебуває у його управлінні і враховується на окремому балансі, поділяються на групи за ступенем ризику:
 1 група – з коефіцієнтом зважування 0 відсотків:
 грошові кошти в касі і в дорозі,
 гроші на рахунках у банках,
 гроші на депозитних рахунках фінансових установ,
 банківські метали,
 державні цінні папери,
 активи, забезпечені державними гарантіями;
 2 група – з коефіцієнтом зважування 20 відсотків:
 іпотечні облігації Державної іпотечної установи,
 активи, у тому числі права вимоги до юридичних осіб, забезпечені гарантіями фінансових установ,
 активи, які є правами вимоги до інших фінансових установ, зі строком погашення один рік або менше;
 3 група – з коефіцієнтом зважування 30 відсотків:
 нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України,
 іпотечні облігації;
 4 група з коефіцієнтом зважування 50 відсотків:
 фінансові інструменти,
 залишкова вартість основних засобів нематеріальних активів та інших необоротних активів,
 права вимоги до юридичних і фізичним особам;
 5 група з коефіцієнтом зважування 100 відсотків – для інших видів активів і майна.
 3) відсутності невиконаних рішень Держфінпослуг щодо застосованих до заявника заходів впливу;
 4) проведення беззбиткової діяльності протягом останніх двох кварталів, що передують подачі заяви про видачу ліцензії (крім новостворених фінансових установ).
Додаткові вимоги до приміщення
У разі залучення ліцензіатом готівкових коштів засновників у касу ліцензіата або його відокремленого підрозділу, приміщення, у якому надаються фінансові послуги, має бути обладнане необхідними засобами безпеки (охоронною сигналізацією та відповідною охороною, сейфами для зберігання грошових коштів), а ліцензіат повинен дотримуватися вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, встановлених Національним банком України.
Вимоги до статутного капіталу
Управителем може бути фінансова установа, статутний капітал якого становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю оплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном.
При визначенні розміру статутного капіталу необхідно враховувати наступне
У процесі діяльності ліцензіата поточне співвідношення суми залучених від засновників засобів до власного капіталу ліцензіата не може становити більше, ніж п’ятдесят. За умови порушення ліцензіатом поточного співвідношення суми залучених від засновників засобів до власного капіталу ліцензіата, установленого цим пунктом, Держфінпослуг застосовує заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення дії ліцензії.
Власні активи ліцензіата повинні забезпечувати постійне отримання ліцензіатом чистого прибутку в такому розмірі, щоб сформувати резервний фонд у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу ліцензіата протягом п’яти років з моменту початку діяльності із залучення коштів засновників. Резервний фонд ліцензіат має постійно тримати в високоліквідних активах. Невиконання ліцензіатом вимог цього пункту тягне за собою тимчасову зупинку дії ліцензії до моменту виконання ліцензіатом усіх вимог законодавства.
Вимоги до персоналу
Керівник зобов’язаний:
а) мати повну вищу освіту (спеціаліст, магістр);
б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна бути не менше 72 годин;
 в) мати не менше ніж 5-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого: стаж роботи на керівних посадах не менше 2-х років, зокрема, не менше 1-го року на ринках фінансових послуг;
г) протягом останніх 5 років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаного банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якого було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
д) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
Бухгалтер зобов’язаний:
а) мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки  або повну вищу освіту;
б) пройти підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг. Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна становити не менше 72 годин;
в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з  фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на
ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або  бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років;
г) протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаного банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якого було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;
д) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.
Вимоги щодо проведення фінансового моніторингу
Фінансова компанія-управитель у своїй діяльності має керуватися вимогами Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” та іншими нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
З метою забезпечення виконання вимог щодо проведення фінансового моніторингу фінансова компанія – управитель зобов’язана:
  • Призначити співробітника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (відповідальний за проведення фінансового моніторингу повинен мати відповідний сертифікат з фінансового моніторингу);
  • Розробити і затвердити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу.