Порядок діяльності платіжної системи визначається її правилами, встановленими платіжною організацією відповідної платіжної системи.
Платіжна організація платіжної системи зобов’язана узгодити з Національним банком правила цієї системи до початку надання послуг системи.
Для отримання відповідного дозволу Платіжна організація небанківської платіжної системи, зобов’язана подати до Національного банку:
1) копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену нотаріально або органом, який видав свідоцтво;
2) нотаріально завірену копію статуту;
3) копію договору, укладеного з розрахунковим банком платіжної системи, засвідчену нотаріально.
4) клопотання про узгодження правил платіжної системи;
5) копії внутрішніх документів, що регламентують порядок здійснення фінансового моніторингу операцій, здійснюваних в платіжній системі.
6) підписані керівником та завірені печаткою правила платіжної системи (у трьох примірниках), які повинні містити зазначені нижче положення;

Правила платіжної системи повинні містити наступні положення:
1) організаційну структуру платіжної системи;
2) умови членства та участі, а також порядок вступу / виходу до / з платіжної системи;
3) систему управління в платіжній системі ризиками ліквідності, кредитним, правовим, операційним і системним і порядок врегулювання неплатоспроможності та інших випадків нездатності виконання членами / учасниками платіжної системи своїх зобов’язань, у тому числі порядок створення та використання страхового фонду (за його наявності);
4) види послуг з переказу коштів, які будуть надаватися в платіжній системі, із зазначенням ініціаторів та одержувачів переказу коштів (юридичні та / або фізичні особи), видів валют перекладу і т.д.;
5) порядок здійснення переказу і взаєморозрахунків за цим перекладу в системі, включаючи опис:
– Платіжних інструментів / документів на переказ готівки, за допомогою яких здійснюються ініціювання та виплата суми переказу коштів в платіжній системі (для систем переказу коштів – з приведенням зразків документів на переказ готівки);
– Руху інформаційних повідомлень та руху з часу ініціювання переказу до завершення взаєморозрахунків за цим перекладу в системі, у тому числі перелік реквізитів документів на переказ, що дозволяють однозначно ідентифікувати платіжну систему, ініціатора переказу коштів та їх одержувача;
– Регламенту проведення взаєморозрахунків;
6) вимоги до членів / учасникам платіжної системи (у разі надання послуг з переказу готівки) щодо:
– Розміщення в пунктах прийому / видачі переказів коштів у доступних для огляду клієнтів місцях інформації про порядок (умовах) здійснення переказу коштів, видах валют переказу коштів, вартості послуг з переказу коштів тощо;
– Надання клієнту на його вимогу інформації про конкретну суму переказу коштів в системі;
– Ознайомлення ініціатора переказу з інформацією про курс обміну валют у міжнародній системі переказу коштів, суми переказу в іноземній валюті та сукупної вартості послуги на час ініціювання переказу коштів;
– Отримання згоди одержувача на здійснення виплати в національній валюті суми переказу в іноземній валюті та ознайомлення його з інформацією про курс обміну валют у міжнародній системі переказу коштів і суму, що підлягає виплаті на час здійснення операції з виплати суми переказу;
7) вимоги у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, які будуть поширюватися на юридичну особу у разі його участі в платіжній системі, та порядок виконання ним цих вимог;
8) порядок забезпечення в платіжній системі виконання Сьомий спеціальної рекомендації FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму, зокрема щодо:
– Ідентифікації особи клієнта-ініціатора переказу на суму, що дорівнює або перевищує 5000 гривень або в іноземній валюті, еквівалентну 5000 гривень, яка включає внесення до документа про переведення прізвища, імені та по батькові (за наявності) клієнта, дані про місцезнаходження і номер рахунку (у разі відсутності рахунку зазначається унікальний обліковий номер операції), найменування або код банку ініціатора, місця реєстрації ініціатора (замість його адреси може зазначатися ідентифікаційний номер платника податків клієнта або дата та місце його народження);
– Фіксування в документі на переказ усіх даних про ініціатора, зазначених в абзаці третьому цього підпункту;
– Супровід переказу коштів інформацією про ініціатора, зазначеної в абзаці третьому цього підпункту, на всіх етапах здійснення переказу коштів;
9) систему захисту інформації, яка висвітлює:
– Схему обміну інформацією, яка використовується в платіжній системі;
– Технологію обміну інформацією в платіжній системі, включаючи порядок обміну інформацією з віддаленими робочими місцями приймання / виплати переказів (включаючи порядок доступу, формування / перевірки електронних підписів, шифрування і т.п.);
– Технологію обміну інформацією між платіжною системою і системою автоматизації банку для обліку переказів (включаючи порядок доступу, формування / перевірки електронних підписів, шифрування і т.п.);
– Систему захисту на всіх етапах функціонування платіжної системи, включаючи найменування алгоритмів і довжину ключів, паролів, технологію розповсюдження ключів, порядок використання електронних цифрових підписів;
10) засоби забезпечення безперебійного функціонування системи, в тому числі в разі виникнення надзвичайних ситуацій;
11) порядок вирішення спорів, пов’язаних з функціонуванням платіжної системи;
12) порядок і терміни зберігання паперових і електронних документів на переказ коштів, а також порядок створення архівів електронних документів відповідно до законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку.
Якщо правила платіжної системи включають відомості щодо захисту інформації, які містять банківську таємницю, то такі відомості повинні бути викладені в окремому документі, оформленому відповідно до нормативно-правовими актами Національного банку по збереженню, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
Строк розгляду Національним банком документів, наданих платіжною організацією платіжної системи для узгодження правил цієї системи, не може перевищувати 60 календарних днів з дня надходження до Національного банку.
Національний банк у разі узгодження правил видає платіжної організації платіжної системи (небанківській установі) – дозвіл на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом коштів.
Дозвіл на здійснення діяльності, пов’язаної з переказом коштів надається платіжної організації платіжної системи після внесення нею плати за реєстрацію та надання дозволу / реєстраційного свідоцтва, встановленої нормативно-правовими актами Національного банку. Національний банк реєструє платіжну систему в реєстрі платіжних систем та їх членів / учасників, який ведеться Національним банком в електронній формі.