1. Отримання ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів (якщо таке залучення передбачається).

Діяльність ломбарду, як вже вказувалося вище, можна розділити на діяльність з надання фінансових та супутніх послуг. Відповідно, надання фінансових послуг щодо видачі кредитів за рахунок власних коштів та таких супутніх послуг як оцінка заставленого майна та посередницькі послуги зі страхування предмета застави не підлягають ліцензуванню.
А що стосується надання ломбардом фінансових кредитів за рахунок залучених коштів та реалізації ломбардом заставленого майна (виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння), яке не викуплене заставодавцями, то ці види діяльності ломбарду підлягають ліцензуванню.

Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством

Вимоги, яким має відповідати заявник для отримання ліцензії
Заявник на момент подання заяви про отримання ліцензії повинен бути створеним  та  зареєстрованим  у  встановленому законодавством порядку, унесеним як фінансова установа до Реєстру та отримати свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Вимоги щодо власного капіталу, необхідного для отримання ліцензії

Власний капітал заявника повинен бути в розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації про заявника до Реєстру.

Власний капітал заявника, за винятком субординованого капіталу,  повинен становити не менше ніж 1 млн.грн.

2. Отримання ліцензії Міністерства фінансів України на право здійснення оптової, роздрібної торгівлі, комісійної торгівлі, торгівлі скупленими в населення та прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння

Фінансовий кредит ломбарду забезпечується заставою майна. По закінченню дії договору фінансового кредиту (позики), у разі невиконанні позичальником зобов’язань, ломбард має право за рахунок предмету застави задовільнити свої вимоги за кредитом. Для забезпечення зобов’язань за кредитом відносно повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом ломбарди приймають під заставу рухоме майно. Найбільш поширеним видом майна, яке приймається під заставу є ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів.
Операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” потребують одержання окремих ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350.
Таким чином, діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) контролюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів закладу належить до компетенції Міністерства фінансів України.

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння дають більш широке визначення терміну торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а саме – це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари, і включають у себе оптову, роздрібну, комісійну торгівлю, торгівлю прийнятими під заставу та скупленими у населення ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Відповідно, така ліцензія дає право ломбарду здійснювати продаж, (оптову, роздрібну та комісійну торгівлю) прийнятих у заставу ювелірних виробів із дорогоцінних металів та каміння.