Вимоги до установчих документів

1. Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду. Зміни до статуту пенсійного фонду вносяться радою цього пенсійного фонду за погодженням з його засновниками.
При створенні корпоративного або професійного пенсійного фонду статут затверджується засновниками й погоджується з представниками трудових колективів відповідних юридичних осіб-роботодавців у частині пенсійної схеми.
Приєднання до корпоративного пенсійного фонду роботодавця – платника пенсійного фонду не потребує внесення змін до статуту пенсійного фонду.

2. Статутом пенсійного фонду можуть встановлюватися тільки такі умови і правила недержавного пенсійного забезпечення, які не суперечать Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та іншим нормативно-правовим актам, прийнятим відповідно до цього Закону.

3. Статут пенсійного фонду повинен містити:
1) повне і скорочене (за наявності) найменування, вид фонду (відкритий, корпоративний чи професійний), місцезнаходження (юридичну адресі) ради фонду;
2) відомості про засновників фонду із зазначенням їх місцезнаходження (юридичної адреси);
3) порядок внесення змін до пенсійних схем та їх скасування;
4) порядок затвердження і внесення змін до інвестиційної декларації фонду;
5) порядок укладення пенсійних контрактів;
6) права та обов’язки фонду і порядок їх реалізації, права та обов’язки засновників, роботодавців-платників, вкладників і учасників пенсійного фонду;
7) порядок формування порядку денного, скликання, проведення зборів засновників (у тому числі щодо проведення зборів шляхом опитування) та їх компетенцію;
8) повноваження заради пенсійного фонду, порядок її утворення та функціонування, скликання її засідань, кваліфікаційні вимоги до її членів;
9) умови набуття статусу учасника фонду;
10) умови сплати внесків до пенсійного фонду;
11) порядок використання пенсійних активів фонду;
12) види  дозволених  витрат, пов’язаних з діяльністю пенсійного фонду;
13) порядок організації персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду та звітності, а також порядок отримання учасниками фонду виписок про стан їх індивідуальних пенсійних рахунків;
14) порядок ліквідації та реорганізації пенсійного фонду;
15) умови, за яких можуть бути проведені вибір та заміна адміністратора, компанії з управління активами, зберігача та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав учасників фонду;
16) порядок оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду;
17) порядок внесення змін до статуту пенсійного фонду;
18) порядок виходу засновників пенсійного фонду;
19) інші положення, що не суперечать законодавству.

4. Статут пенсійного фонду та зміни до нього реєструються Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України у встановленому нею порядку.

Зміни до статуту пенсійного фонду не можуть погіршувати умови пенсійного забезпечення учасників фонду.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових  послуг України не реєструє зміни до статутів пенсійних фондів, які порушують вимоги, встановлені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Кваліфікаційні вимоги до членів рад пенсійних фондів

Особа, яка претендує на обіймання посади члена ради недержавного пенсійного фонду, повинна мати:

  • повну вищу освіту та загальний стаж роботи не менше 10 років або повну вищу економічну чи юридичну освіту;
  • загальний стаж роботи не менше 5 років;
  • кваліфікаційне свідоцтво фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів.