Дематериализация простых именных акций
Центр правового консалтинга
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Дематериализация простых именных акций: порядок и актуальные проблемы

“Юридическая газета” №1-2 от 18 “января” 2011 года 

Николай Осинский, ведущий юрист ЮФ “Центр правового консалтинга”

Текст статьи подается языком оригинала

За загальним правилом цінні папери можуть існувати як у документарній так і бездокументарній формі. До останнього часу документарна форма існування була прийнятна і для акцій поряд із бездокументарною формою, однак Законом України N 1522-VI від 11 червня 2009 року у ч.3 статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» були внесені зміни (набрали чинності з 29 жовтня 2010 року) згідно яких акції акціонерних товариств мають існувати виключно у бездокументарній формі. Подібну норму містить і ч.2 статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином на даний час законодавство передбачає виключно бездокументарну форму існування акцій. Звісно, це не значить, що випущені раніше прості іменні акції у документарній формі обов’язково створять проблеми для їх власників – чинне законодавство України, зокрема ч.1 ст.13 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», передбачає можливість переведення акцій із документарної форми існування в бездокументарну. При цьому варто розрізняти переведення у бездокументарну форму окремого пакету акцій акціонером, що є його власником, і переведення у бездокументарну форму всього випуску акцій емітента (дематеріалізацію випуску акцій) так як між ними існує принципова різниця: в першому випадку акції зараховуються на рахунок у цінних паперах акціонера та в реєстр власників іменних цінних паперів акціонерного товариства замість акціонера зазначається номінальний утримувач – відповідна депозитарна установа в якій акції були знерухомлені, при цьому акції інших акціонерів можуть продовжувати існувати у документарній формі; в другому випадку випуск акцій переводиться у бездокументарну форму в цілому, що передбачає отримання в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або його відповідному територіальному управлінні нового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, закриття реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства та відкриття акціонерам рахунків у цінних паперах із зарахування на них простих іменних акцій після депонування товариством глобального сертифікату акцій у депозитарія.

Порядок проведення дематеріалізації випуску простих іменних акцій регулюється Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, що затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98 (далі – Порядок). При цьому варто звернути увагу, що нещодавно в зазначений Порядок рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 листопада 2010 року № 1757 (набрало чинності 31.12.2010 року) було внесено ряд в цілому позитивних змін. При цьому в зазначеній статті ми не будемо розглядати випадки, коли функції зберігача виконує емітент та коли реєстратор та зберігач збігаються в одній особі.

В першу чергу варто відмітити, що передбачена законодавством процедура дематеріалізації акцій не виглядає складною лише в теорії – на практиці зазначена процедура часто пов’язана із виникненням у емітента різноманітних перешкод та незапланованих витрат, а тому емітенту варто заздалегідь добросовісно підготуватись до її проведення.

Згідно п.2.1. Порядку дематеріалізація простих іменних акцій проводиться на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства, що оформлюється відповідним протоколом, який повинен містити інформацію про емітента, випуск акцій, що дематеріалізується, депозитарія, який буде обслуговувати випуск акцій, зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки в цінних паперах акціонерам товариства та іншу інформацію, передбачену Порядком.

Протокол загальних зборів акціонерів товариства також обов’язково повинен містити визначену загальними зборами акціонерів дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію, та дату припинення операцій, яка встановлюється на день, що за 10 календарних днів передує даті припинення ведення реєстру, спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію та порядок вилучення сертифікатів акцій.

При цьому на практиці кожне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку має свої особливі «неофіційні» вимоги до оформлення протоколу загальних зборів акціонерів товариства, а тому рекомендуємо заздалегідь прикласти певні зусилля щоб з’ясувати такі вимоги. Зазначена особливість стосується не тільки протоколу загальних зборів акціонерів товариства, а й інших документів, що подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів.

Після того як рішення про дематеріалізацію було прийнято загальними зборами акціонерів товариство зобов’язано протягом 10 календарних днів опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, та персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого у реєстрі власників іменних цінних паперів випуску.

Одночасно із публікацією та розсилкою повідомлень, але не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій, емітент має звернутись до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі. Порядок заміни свідоцтва передбачений Положенням про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною форми випуску, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 січня 2005 р. N 21. При цьому ми не рекомендуємо під час проходження процедури дематеріалізації до заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій вносити будь-які зміни до статуту товариства щодо його найменування, в тому числі у зв’язку із приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», так як розходження найменування товариства із найменуванням, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію випуску акцій у документарній формі може бути додатковою перешкодою при здійснені його заміни. Також варто приділити особливу увагу дотриманню процедури скликання загальних зборів акціонерів, так як у випадку порушення вимог щодо повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів на яких було прийнято рішення про дематеріалізацію емітенту може бути відмовлено у заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі, яке має бути видане товариству протягом 15 календарних днів з моменту надходження повного пакету документів для заміни свідоцтва, емітент повинен у встановлені Положенням строки надати реєстроутримувачу: витяг з протоколу загальних зборів акціонерів з передбаченою Положенням інформацією, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру та завірену нотаріально або органом, що його видав копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Крім цього акціонерне товариство щонайменше за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру повинно укласти із відповідним депозитарієм та зберігачем договір про обслуговування емісії цінних паперів та договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру.

В подальшому на визначену загальними зборами дату припинення операцій реєстратором припиняються операції за рахунками номінальних утримувачів після чого на дату припинення ведення реєстру депозитарними установами виконується операція щодо встановлення обмеження на здійснення операцій з усіма акціями випуску, що дематеріалізується, наявними у їх системі обліку, припиняються операції в реєстрі власників іменних цінних паперів та, відповідно, складається реєстр власників іменних цінних паперів у паперовій та електронній формі у необхідній кількості примірників. Зазначений реєстр в подальшому передається реєстратором емітенту, та у випадку, якщо не всі акції були знерухомлені акціонерами – відповідному зберігачу, якому також передаються засвідчені копії документів щодо наявних обтяжень акцій. Крім цього у випадку наявності викуплених емітентом акцій реєстроутримувач повинен видати емітенту виписку про стан особового рахунку емітента, складену станом на дату припинення ведення реєстру.

Після передачі реєстру емітент зобов’язаний депонувати глобальний сертифікат у депозитарія, який протягом 1 робочого дня після виконання депозитарних операцій, пов’язаних з депонуванням глобального сертифіката, здійснює дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій за рахунками відповідних осіб (емітента; депозитаріїв – кореспондентів та зберігачів, що є номінальними утримувачами раніше знерухомлених акцій у реєстрі власників іменних цінних паперів; зберігача з яким емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам, що не знерухомили свої акції; зберігачів, на рахунках у цінних паперах яких у депозитарії обліковуються знерухомлені акції цього випуску акцій), повідомляє всіх вищезазначених депозитаріїв та зберігачів про проведення депозитарних операцій щодо дематеріалізації акцій відповідного випуску, надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку та після отримання від усіх депозитаріїв-кореспондентів та зберігачів повідомлень про виконання його розпорядження повідомляє їх та емітента протягом 1 дня про завершення дематеріалізації.

При цьому рахунки у цінних паперах для зарахування дематеріалізованих акцій власникам акцій, що не здійснили знерухомлення акцій до закриття реєстру власників іменних цінних паперів, відкриваються зберігачем на підставі заяви емітента, яку емітент повинен надати не пізніше 3-х робочих днів з дати передачі реєстру та відкриваються протягом 30 календарних днів з дати отримання зберігачем такої заяви. В свою чергу дематеріалізовані акції зараховуються на такі рахунки на підставі розпорядження емітента про зарахування, що має бути подане емітентом протягом 3-х робочих днів після депонування емітентом глобального сертифіката в депозитарії.

Варто також відмітити, що згідно п.4.7. Положення тільки з дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації зберігачі мають право проводити депозитарні операції з дематеріалізованими акціями, тобто фактично з дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства та до моменту завершення дематеріалізації акцій провести будь-які операції з акціями випуску, що дематеріалізується технічно неможливо.

Звісно, в одній статті детально описати всю процедуру дематеріалізації акцій неможливо, більш того, проведення дематеріалізації може мати свої особливості, пов’язані із певними особливостями емітента, що її здійснює. В будь-якому разі не варто відкладати проведення дематеріалізації на довгий строк та до її початку є сенс належним чином підготуватись до її проведення, в тому числі вибрати зберігача та депозитарія, погодити з ними умови договорів, вирішити питання щодо порядку та вартості зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства тощо.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda