Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»

Законом України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 в законодавство України були внесені істотні зміни щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, що, в свою чергу, викликало нагальну потребу в прийнятті цілого ряду підзаконних нормативно-правових актів з окремих питань їх діяльності.

Однак, незважаючи на те, що з моменту вступу в силу Закону України «Про акціонерні товариства» пройшло багато часу, в регулюванні окремих аспектів діяльності акціонерних товариств до теперішнього часу існують значні прогалини.
Зокрема, залишається неврегульованим питання збільшення статутного капіталу приватного або публічного акціонерного товариства шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.
Так, відповідно до частини 4 статті 14 та пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, остання повинна була прийняти протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону.
Замість цього, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку такий порядок досі не затвердила. При таких обставинах при збільшенні статутного капіталу акціонерного товариства шляхом закритого (приватного) розміщення акцій доводиться керуватися Положенням про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 387 від 22.02.2007 р та Положенням про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 942 від 26.04.2007р.
Варто звернути увагу на те, що зазначені вище положення встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу і порядок реєстрації випуску акцій закритих і відкритих акціонерних товариств, а тому до суспільства приватного і публічного типу вони застосовуються за аналогією в частині, що не суперечить Закону України «Про акціонерні товариства ».
На практиці така ситуація може призвести до численних порушень акціонерним товариством чинного законодавства України та прав своїх акціонерів.
Так, наприклад, згідно зі статтею 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право здійснювати розміщення акцій за ціною не нижчою за її ринкову вартість, затвердженої наглядовою радою . Однак, при цьому, в Положенні про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства та Положенні про порядок реєстрації випуску акцій не передбачено необхідності проводити таку оцінку, а також в переліку документів, що подаються до територіального управління ДКЦПФР для реєстрації випуску акцій, відсутні документи, що підтверджують ринкову вартість акцій. Крім того, Законом та зазначеними положеннями не передбачено терміну дії такої оцінки ринкової вартості акцій.
У цьому випадку, все ж потрібно керуватися нормами Закону України «Про акціонерні товариства» і надати для реєстрації випуску акцій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, як оцінку ринкової вартості акцій, так і протокол наглядової ради про його затвердження. < / b>
Також, існує суттєва різниця між порядком реалізації акціонерами свого переважного права, що передбачено Положенням про збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства та порядком, зазначеним в Законі України «Про акціонерні товариства».
Так, пунктом 39 Положення про збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства передбачено, що закрите розміщення акцій здійснюється в два етапи. На 1-му етапі здійснюється реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється оплата за акції. На другому етапі закрите (приватне) розміщення акцій проводиться серед інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Крім цього, на цьому етапі першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється оплата.
В цей же час абзацом 3 частини 2 та частини 3 статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що не пізніше, ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, суспільство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право , про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, нею придбавається. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.
Таким чином, згідно з нормами закону, реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється до початку проведення розміщення акцій , тобто до 1-го етапу, передбаченого Положенням про збільшення (зменшення) статутного капіталу. Крім того, до початку проведення розміщення акцій акціонер повинен подати відповідну заяву та сплатити грошові кошти.
При цьому, слід зазначити, що порушення переважного права акціонера на придбання акцій може мати наслідком прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.
Крім цього, варто звернути увагу і на те, що після прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій, перед акціонерним суспільством постає питання про підготовку і складання звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Відповідна форма звіту затверджена рішенням ДКЦПФР № 942 від 26.04.2007 р, однак, як було зазначено вище, положення зазначеного підзаконного нормативно-правового акта в повному обсязі відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, в повному обсязі відповідає зазначеним Законом і затверджена форма звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Так, у звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій в графі 7.1. потрібно вказати інформацію про полуучених коштах при здійсненні розміщення акцій під час проведення першого етапу розміщення акцій. Але, як зазначалося вище, згідно з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» на першому етапі грошові кошти не виходять, оскільки вони виплачуються акціонерами до початку розміщення акцій. При таких обставинах виникає питання, яким чином відобразити в звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій отримання коштів від акціонерів при реалізації ними свого переважного права . При цьому відповідь на зазначене питання в нормативно-правових актах відсутня.
Варто зазначити, що процедура збільшення статутного капіталу приватного або публічного акціонерного товариства має і ряд інших проблемних питань, які можуть бути врегульовані тільки відповідними положеннями, затвердженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а тому сподіваюся, що такі положення з’являться найближчим часом.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda