Дематеріалізація простих іменних акцій: порядок та актуальні проблеми - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Дематеріалізація простих іменних акцій: порядок та актуальні проблеми

За загальним правилом цінні папери можуть існувати як в документарній, так і бездокументарній формі. До останнього часу документарна форма існування була прийнятна і для акцій поряд з бездокументарній формою, однак Законом України N 1 522-VI від 11 червня 2009 в ч.3 статті 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» були внесені зміни (вступили в силу з 29 жовтня 2010) згідно з якими акції акціонерних товариств повинні існувати виключно в бездокументарній формі. Подібну норму містить і ч.2 статті 20 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, в даний час законодавство передбачає виключно бездокументарну форму існування акцій. Звичайно, це не означає, що випущені раніше прості іменні акції в документарній формі обов’язково створять проблеми для їх власників – чинне законодавство України, зокрема ч.1 ст.13 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» , передбачає можливість переведення акцій з документарної форми існування в бездокументарну. При цьому слід розрізняти переклад в бездокументарну форму окремого пакета акцій акціонером, який є його власником, і переклад в бездокументарну форму всього випуску акцій емітента (дематеріалізацію випуску акцій) так як між ними існує принципова різниця: у першому випадку акції зараховуються на рахунок в цінних паперах акціонера і в реєстр власників іменних цінних паперів акціонерного товариства замість акціонера зазначається номінальний утримувач – відповідна депозитарна установа в якій акції були знерухомлені, при цьому акції інших акціонерів можуть продовжувати існувати в документарній формі; у другому випадку випуск акцій переводиться в бездокументарну форму в цілому, що передбачає отримання в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку або його відповідному територіальному управлінні нового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, закриття реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства і відкриття акціонерам рахунків в цінних паперах по зарахуванню на них простих іменних акцій після депонування товариством глобального сертифіката акцій в депозитарій.

Порядок проведення дематеріалізації випуску простих іменних акцій регулюється Положенням про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 червня 2000 року № 98 (далі – Порядок). При цьому варто звернути увагу, що недавно в зазначений Порядок рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 листопада 2010 року № 1757 (набула чинності 31.12.2010 року) був внесений ряд в цілому позитивних змін. При цьому у зазначеній статті ми не будемо розглядати випадки, коли функції зберігача виконує емітент і коли реєстратор і хранитель збігаються в одній особі.

В першу чергу варто відзначити, що передбачена законодавством процедура дематеріалізації акцій не виглядає складною лише в теорії – на практиці зазначена процедура часто пов’язана з виникненням у емітента різних перешкод і незапланованих витрат, а тому емітенту слід заздалегідь сумлінно підготуватися до її проведення.

Згідно п.2.1. Порядку дематеріалізація простих іменних акцій проводиться на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства, яке оформляється відповідним протоколом, який повинен містити інформацію про емітента, випуск акцій, дематеріалізується, депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки в цінних паперах акціонерам суспільства і іншу інформацію, передбачену Порядком.

Протокол загальних зборів акціонерів товариства також обов’язково повинен містити певну загальними зборами акціонерів дату припинення ведення реєстру, яка має бути встановлена не пізніше 90 календарних днів від дати прийняття рішення про дематеріалізацію та дату припинення операцій, яка встановлюється на день, за 10 календарних днів передує даті припинення ведення реєстру, спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію та порядок вилучення сертифікатів акцій. При цьому на практиці кожне територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку має свої особливі «неофіційні» вимоги до оформлення протоколу загальних зборів акціонерів товариства, а тому рекомендуємо заздалегідь докласти певних зусиль щоб з’ясувати такі вимоги. Зазначена особливість стосується не тільки протоколу загальних зборів акціонерів товариства, а й інших документів, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів.

Після того як рішення про дематеріалізацію було прийнято загальними зборами акціонерів товариство зобов’язане протягом 10 календарних днів опублікувати повідомлення про дематеріалізацію випуску в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і повідомити про дематеріалізацію фондові біржі, на яких акції цього емітента перебувають у лістингу, та персонально кожного власника та кожного номінального утримувача, зареєстрованого в реєстрі власників іменних цінних паперів випуску.

Одночасно з публікацією і розсилкою повідомлень, але не пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію акцій, емітент повинен звернутися до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з метою заміни свідоцтва про реєстрацію випуску іменних акцій документарної форми існування на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі. Порядок заміни свідоцтва здійснюється на підставі Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі зміною форми випуску, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 січня 2005 року N 21. При цьому ми не рекомендуємо при проходженні процедури дематеріалізації до заміни свідоцтва про реєстрації випуску акцій вносити будь-які зміни до статуту товариства для його найменування, в тому числі в зв’язку з приведенням статуту товариства у відповідність до Закону України «про акціонерні товариства», так як різниця найменування товариства з найменуванням, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію випуску акцій у документарній формі може бути додатковою перешкодою при здійсненні його заміни. Також варто приділити особливу увагу дотриманню процедури скликання загальних зборів акціонерів, так як в разі порушення вимог щодо повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерів на якому було прийнято рішення про дематеріалізацію емітенту, може бути відмовлено в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

Після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі, яка повинна бути видано суспільству протягом 15 календарних днів з моменту надходження повного пакета документів для заміни свідоцтва, емітент повинен у встановлені Положенням терміни надати реєстроутримувачу: виписка з протоколу загальних зборів акціонерів з передбаченої Положенням інформації , розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру та завірену нотаріально або органом, який його видав копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування. Крім цього акціонерне товариство не менше ніж за 10 календарних днів до дати припинення ведення реєстру має укласти з відповідним депозитарієм і зберігачем договір про обслуговування емісії цінних паперів і договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру.

Надалі на певну загальними зборами дату припинення операцій реєстратором припиняються операції по рахунках номінальних утримувачів після чого на дату припинення ведення реєстру депозитарними установами виконується операція по встановленню обмеження на здійснення операцій з усіма акціями випуску, дематеріалізується, наявними в їх системі обліку, припиняються операції в реєстрі власників іменних цінних паперів та, відповідно, складається реєстр власників іменних цінних паперів у паперовій та електронній формі в необхідній кількості примірників. Зазначений реєстр надалі передається реєстратором емітента, і в разі, якщо не всі акції були знерухомлені акціонерами – відповідному зберігачу, з яким також передаються завірені копії документів про наявні обтяжень акцій. Крім цього в разі наявності викуплених емітентом акцій реєстроутримувач повинен видати емітенту виписку про стан особового рахунку емітента, складену на дату припинення ведення реєстру.

Після передачі реєстру емітент зобов’язаний депонувати глобальний сертифікат в депозитарію, який протягом 1 робочого дня після виконання депозитарних операцій, пов’язаних з депонуванням глобального сертифіката, здійснює дематеріалізацію акцій шляхом проведення депозитарних операцій по рахунках відповідних осіб (емітента; депозитаріїв – кореспондентів та зберігачів, що є номінальними власниками раніше знерухомлених акцій в реєстрі власників іменних цінних паперів; зберігача якому емітентом укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам, які не знерухомили свої акції; зберігачів, на рахунках в цінних паперах яких у депозитарії обліковуються знерухомлені акції цього випуску акцій), повідомляє всіх вищезазначених депозитаріїв і зберігачів про проведення депозитарних операцій по дематеріалізації акцій відповідного випуску, надає їм розпорядження про проведення дематеріалізації цих акцій в їх системах депозитарного обліку і після отримання від усіх депозитаріїв-кореспондентів та зберігачів повідомлень про виконання його розпорядження повідомляє їх і емітента протягом 1 дня про завершення дематеріалізації.

При цьому рахунки в цінних паперах для зарахування дематеріалізований акцій власникам акцій, не здійснили знерухомлення акцій до закриття реєстру власників іменних цінних паперів, відкриваються зберігачем на підставі заяви емітента, яку емітент повинен надати не пізніше 3-х робочих днів з дати передачі реєстру та відкриваються протягом 30 календарних днів з дати отримання зберігачем такої заяви. У свою чергу дематеріалізовані акції зараховуються на такі рахунки на підставі розпорядження емітента про зарахування, що має бути подано емітентом протягом 3-х робочих днів після депонування емітентом глобального сертифіката в депозитарії.

Варто також відзначити, що згідно з п.4.7. Положення тільки з дати отримання повідомлення про завершення дематеріалізації зберігачі мають право проводити депозитарні операції з дематеріалізований акціями, тобто фактично з дати припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства та до моменту завершення дематеріалізації акцій провести будь-які операції з акціями випуску, дематеріалізується технічно неможливо.
Звичайно, в одній статті докладно описати всю процедуру дематеріалізації акцій неможливо, більш того, проведення дематеріалізації може мати свої особливості, пов’язані з певними особливостями емітента, який її здійснює. У будь-якому випадку не варто відкладати проведення дематеріалізації на довгий термін і до її початку є сенс належним чином підготуватися до її проведення, в тому числі вибрати зберігача та депозитарію, узгодити з ними умови договорів, вирішити питання про порядок і вартості зберігання первинних документів системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства тощо

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda