Спрощено про банкротство - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Спрощено про банкротство

“Юридична практика” №44 від 2 листопада 2010 року

До Господарського суду м.Києва
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44б

Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Добробуд»
01032, м.Київ, вул. Саксаганського,54, оф.5
Код ЄДРПОУ 24312780

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерком»
01001, м.Київ, вул.Хрещатик,12, оф.3
Код ЄДРПОУ 34434423

ЗАЯВА
про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника

Рішенням Господарського суду м.Києва від 20.03.2009 року по справі №7/220-09 була задоволена позовна заява ТОВ «Добробут» (далі – Кредитор) до ТОВ «Інтерком» про стягнення 270 000 грн. основного боргу, 2700 грн. держвного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
19.04.2009 року для виконання зазначеного рішення був виданий наказ Господарського суду м.Києва (копія додається). Наказ був пред’явлений до виконання 20.04.2009 року.
Враховуючи те, що Наказ Господарського суду м.Києва від 19.04.2009 року по справі №7/220-09 є виконавчим документом, у відповідності до ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження», вимоги «Добробут» до ТОВ «Інтерком» про стягнення 270 000 грн. основного боргу, 2700 грн. держвного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу є безспірними.
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у разі, якщо громадянин-підприємець – боржник або керівні органи боржника – юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів державної податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобов’язань.
Згідно із витягом Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 07.11.2009 року в графі «Статус відомостей про юридичну особу» зазначено, «відсутність юридичної особи за місцезнаходженням».
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. ст. 2, 41, 12 Господарського процесуального кодексу України, п. п. 27, 31-33, 104 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про банкрутство» від 18 грудня 2009 року,

ПРОШУ СУД:

1. Порушити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтерком» (01001, м.Київ, вул.Хрещатик,12, оф.3 , к од ЄДРПОУ 34434423, п/р 2600918503900 в АКБ «Укрсіббанк», МФО 351005).

Додатки:
1. Копія рішення Господарського суду м.Києва від 20.03.2009 року по справі №7/220-09;
2. Копія наказу Господарського суду Київської області від 19.04.2009 року;
3. Копія заяви про відкриття виконавчого провадження від 20.04.2009 року;
4. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження № ВП 14232357 від 20.04.2009 року;
5. Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 604527 від 07.11.2009 року;
6. Докази сплати держмита;
7. Докази сплати витрат з інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
8. Копія довіреності на представника.
9. Докази відправлення заяви про порушення справи про банкрутство з додатками боржнику;

Директор ТОВ «Добробут»                                                                                                                                                            Пономаренко В.П.
Документ складено Оленою Хавіною. 

Текст коментаря надається мовою оригіналу

Коментар: Олена Хавіна, юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”

Право на обращение в Хозяйственный суд с заявлением о возбуждении дела о банкротстве предусмотрено пунктом 2 статьи 6 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом». Данным правом наделен как должник, так и кредитор.
Статьей 7 вышеуказанного Закона предусмотрены необходимые требования к составлению заявления.
Вместе с общей процедурой возбуждения дела о банкротстве, в Законе существует специальная процедура, которая применяется относительно возбуждения дела о банкротстве отсутствующего должника.
Из содержания представленного для комментария заявления следует, что основанием для признания отсутствующего должника банкротом является во-первых – решение хозяйственного суда г.Киева, которым требования заявителя к должнику удовлетворены в полном объеме, во-вторых – приказ Хозяйственного суда г.Киева про принудительное исполнение решения был предъявлен к исполнению.
Кроме того, в своем заявлении кредитор обращает внимание на то, что согласно извлечению из ЕГРПОУ в графе «Статус сведений о юридическом лице» указано «отсутствие юридического лица по местонахождению».
Частью 3 статьи 6 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом» установлено, что дело о банкротстве возбуждается хозяйственным судом, если бесспорные требования кредитора (кредиторов) к должнику совокупно составляют не менее трехсот минимальных размеров заработной платы, которые не были удовлетворены должником в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока, если иное не предусмотрено данным Законом.
Пункт1 статьи 52 Закона предусматривает, что в случае, если гражданин-предприниматель – должник или руководящие органы должника – юридического лица отсутствующие за его местонахождением, или в случае непредоставления должником на протяжении года в органы государственной налоговой службы согласно законодательству налоговых деклараций, документов бухгалтерской отчетности, а также при наличии других признаков, которые свидетельствуют о отсутствии предпринимательской деятельности должника, заявление о возбуждении дела о банкротстве отсутствующего должника может быть подано кредитором независимо от размера его требований к должнику и сроку выполнения обязательств.
Таким образом, проанализировав содержание заявления, а также приложенные к нему документы, можно утверждать, заявление должно быть принято, производство по делу о банкротстве отсутствующего должника открыто.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda