Збільшення статутного капіталу АТ відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Збільшення статутного капіталу АТ відповідно до ЗУ “Про акціонерні товариства”

“Юридична газета” №48 від 30 листопада 2010 року 

Роман Кравченко, старший юрист ЮФ “Центр правового консалтингу”

Законом України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року в законодавство України були внесені суттєві зміни щодо регулювання діяльності акціонерних товариств, що, в свою чергу, викликало нагальну потребу в прийнятті цілої низки підзаконних нормативно-правових актів щодо окремих питань їх діяльності.

Однак, незважаючи на те, що з моменту набрання чинності Законом України «Про акціонерні товариства» минуло багато часу, в регулюванні окремих аспектів діяльності акціонерних товариств досі існують суттєві прогалини.

Зокрема, залишається неврегульованим питання збільшення статутного капіталу приватного або публічного акціонерного товариства шляхом закритого (приватного) розміщення акцій.

Так, відповідно до частини 4 статті 14 та пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства» порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які остання повинна була прийняти протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону.

Натомість, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку такий порядок до цього часу не затвердила. За таких обставин при збільшенні статутного капіталу акціонерного товариства шляхом закритого (приватного) розміщення акцій доводиться керуватись Положенням про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №387 від 22.02.2007 р. та Положенням про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №942 від 26.04.2007р.

Варто звернути увагу на те, що зазначені вище положення встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу та порядок реєстрації випуску акцій закритих та відкритих акціонерних товариств, а тому до товариств приватного та публічного типу вони застосовуються за аналогією в частині, що не суперечить Закону України «Про акціонерні товариства».

На практиці така ситуація може призвести до численних порушень акціонерним товариством діючого законодавства України та прав своїх акціонерів.

Так, наприклад, відповідно до статті 22 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право здійснювати розміщення акцій за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджена наглядовою радою. Однак, при цьому, в Положенні про порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства та Положенні про порядок реєстрації випуску акцій не передбачено необхідності проводити таку оцінку, а також в переліку документів, що подаються до територіального управління ДКЦПФР для реєстрації випуску акцій, відсутні документи, що підтверджують ринкову вартість акцій. Крім того, Законом та вказаними положеннями не передбачений строк дії такої оцінки ринкової вартості акцій.

В цьому випадку, все ж таки потрібно керуватись нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та надати для реєстрації випуску акцій Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку як оцінку ринкової вартості акцій, так і протокол наглядової ради про її затвердження.

Також, існує суттєва різниця між порядком реалізації акціонерами свого переважного права, що передбачений Положенням про збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства та порядком, зазначеним в Законі України «Про акціонерні товариства».

Так, пунктом 39 Положення про збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства передбачено, що закрите розміщення акцій здійснюється в два етапи. На 1-му етапі здійснюється реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється оплата за акції. На 2-ому етапі закрите (приватне) розміщення акцій проводиться серед інвесторів перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Крім цього, на цьому етапі першим власником подається заява, укладається договір купівлі-продажу акцій та здійснюється оплата.

В цей же час абзацом 3 частини 2 та частиною 3 статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. … Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів…

Таким чином, відповідно до норм Закону, реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій здійснюється до початку проведення розміщення акцій, тобто до 1-го етапу, передбаченого Положенням про збільшення (зменшення) статутного капіталу. Крім того, до початку проведення розміщення акцій акціонер повинен подати відповідну заяву та сплатити грошові кошти.

При цьому, слід зазначити, що порушення переважного права акціонера на придбання акцій може мати наслідком прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

Крім цього, варто звернути увагу і на те, що після прийняття рішення про затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій, перед акціонерним товариством постає питання щодо підготовки та складення звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій. Відповідна форма звіту затверджена рішенням ДКЦПФР №942 від 26.04.2007 р., однак, як було зазначено вище, положення вказаного підзаконного нормативно-правового акту не повністю відповідають нормам Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі, не повністю відповідає зазначеному Закону і затверджена форма звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Так, в звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій в графі 7.1. потрібно зазначити інформацію щодо одержаних грошових коштів при здійсненні розміщення акцій під час проведення першого етапу розміщення акцій. Натомість, як зазначалось вище, відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» на першому етапі грошові кошти не одержуються, оскільки вони сплачуються акціонерами до початку розміщення акцій. За таких обставин виникає питання яким чином відобразити в звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій отримання коштів від акціонерів при реалізації ними свого переважного права. При цьому відповідь на зазначене питання в нормативно-правових актах відсутня.

Варто зазначити, що процедура збільшення статутного капіталу приватного або публічного акціонерного товариства має і ряд інших проблемних питань, які можуть бути врегульовані тільки відповідними положеннями, затвердженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а тому сподіваюсь, що такі положення з’являться найближчим часом.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda