Вимоги до ломбарду для набуття ним статусу фінансової установи та його відокремлених підрозділів   для внесення інформації до Реєстру

1. Для набуття статусу фінансової установи ломбард повинен бути створений у відповідній організаційно-правовій формі згідно з вимогами законодавства.
2. Держфінпослуг уносить інформацію про ломбард до Реєстру та видає йому Свідоцтво в разі дотримання ломбардом-заявником таких обов’язкових умов:

 • установчі документи відповідають вимогам Положення про порядок  надання  фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981;
 • у повному найменуванні ломбарду повинно міститься слово “ломбард”;
 • наявності на дату подання заяви сформованого відповідно до  вимог  законодавства та установчих документів статутного капіталу;
 • наявності на останній день місяця, що передує поданню заяви, власного капіталу в розмірі не менше ніж 200 000 гривень;
 • відповідності  керівника  та  головного  бухгалтера ломбарду Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590;
 • наявності  приміщення  (на  правах  власності  або користування)  площею  не  менше  ніж  5 квадратних метрів, призначеного для надання фінансових послуг та супутніх послуг ломбарду, та спеціального місця зберігання (надання  фінансових  послуг може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів);
 • наявності правил або  положень,  що  регламентують діяльність ломбарду, і примірного договору про надання фінансового кредиту, що затверджені відповідно до установчих документів та відповідають  вимогам законодавства, у тому числі Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України “Про фінансові послуги та  державне  регулювання  ринків  фінансових послуг”;
 • наявності спеціального технічного обладнання, облікової та реєструючої системи, необхідних для надання фінансових послуг, що забезпечують належний та своєчасний облік фінансових послуг та пов’язаних з цим фінансово-господарських операцій відповідно до законодавства (у тому числі програмне забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби – телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта).

Вимоги до облікової та реєструючої системи ломбарду

1. Облікова та реєструюча система ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг ломбарду та здійснює реєстрацію їх операцій.
2. Технічне забезпечення ломбарду повинно забезпечувати функціонування облікової та реєструючої систем  ломбарду  та створюватись на основі комп’ютерних систем, які можуть забезпечити виконання технологічних операцій з ведення обліку в цих системах.
Склад та  структура  технічного забезпечення визначаються ломбардом самостійно, виходячи з  його  можливості  постійно дотримуватись  вимог  до  облікової  та  реєструючої систем, установлених Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг  України ,  захисту  від несанкціонованого доступу.
Ломбард повинен забезпечити захист інформації в обліковій та реєструючій системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення.
Щоденно повинна виконуватись процедура резервного копіювання бази даних. Резервні копії повинні зберігатись на окремому носії інформації або на окремому спеціалізованому сітьовому апаратному засобі.
Доступ до  програмного  забезпечення  даних облікової та реєструючої систем ломбарду повинен бути обмеженим та дозволятися лише визначеному на це персоналу.
Для захисту від несанкціонованого доступу до баз  даних облікової та реєструючої систем ломбард повинен розробити порядок установлення відповідних паролів.

Вимоги до керівника й головного бухгалтера

Директор (керівник) ломбарду повинен відповідати таким професійним вимогам:
а) мати вище утворення (фахівець або магістр);
б) пройти підвищення кваліфікації за формою “спеціалізація” відповідно до програм, погодженими з Держфінпослуг;
в) мати не менше, ніж 5-літній загальний стаж трудової діяльності;
г) протягом останніх 5 років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаного банкрутом, підданого процедурі примусової ліквідації, або до якого була застосована дія впливу відповідним органом, що здійснює регуляцію ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від керування фінансовою установою й призначення тимчасової адміністрації;
д) не мати непогашеної судимості за навмисні злочини, злочини в сфері господарської й службової діяльності, а також не бути позбавленим права займати визначені посади й займатися певною діяльністю.

Головний бухгалтер ломбарду повинен відповідати таким професійним вимогам:
а) мати базову вищу освіту відповідного напряму підготовки  або повну вищу освіту;
б) пройти підвищення кваліфікації за формою “спеціалізація” відповідно до програм, погодженими з Держфінпослуг;
в) мати стаж роботи на керівних посадах, пов’язаних з  фінансовою або бухгалтерською діяльністю, або стаж роботи на
ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або  бухгалтерською діяльністю, – не менше трьох років;
г) протягом останніх 5 років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаного банкрутом, підданого процедурі примусової ліквідації, або до якого була застосована дія впливу відповідним органом, що здійснює регуляцію ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від керування фінансовою установою й призначення тимчасової адміністрації;
д) не мати непогашеної судимості за навмисні злочини, злочини в сфері господарської й службової діяльності, а також не бути позбавленим права займати визначені посади й займатися певною діяльністю.

Вимоги щодо здійснення фінансового моніторингу
Як суб’єкт первинного фінансового моніторингу ломбард у своїй діяльності повинен керуватись вимогами Закону  України  “Про  запобігання  та  протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, вимогами  Положення  про  здійснення  фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 N 25 та іншими  нормативними актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
З метою забезпечення виконання вимог щодо здійснення фінансового моніторингу ломбард зобов’язаний:

 • призначити працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу (відповідальний працівник повинен мати відповідний сертифікат з фінансового моніторингу);
 • розробити та затвердити правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

Відповідальний працівник  призначається  наказом керівника установи, є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки керівникові установи.
У разі недоцільності введення окремої посади відповідальним за проведення фінансового моніторингу є керівник установи.

Не може бути призначена відповідальним працівником особа:

 • яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законодавством порядку;
 • з якою в установи відсутні трудові відносини.

Підвищення  кваліфікації  працівників  фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, проводиться не рідше одного разу на три роки.

Вимоги до кваліфікації працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу:
1. Відповідальний працівник призначається за посадою на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу.
Посада на рівні керівництва суб’єкта первинного фінансового моніторингу (керівна посада) – посада, що передбачає здійснення функцій управління суб’єктом первинного фінансового моніторингу в цілому та всіма його підрозділами або  управління  окремими (окремим)  підрозділами  (підрозділом)  суб’єкта  первинного фінансового моніторингу.
Цей пункт набирає чинності з 1 січня 2011 року.
2. Відповідальний працівник повинен мати повну вищу освіту та досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб’єкта первинного фінансового моніторингу або досвід роботи на керівній посаді в суб’єкті первинного фінансового моніторингу не менше одного року, або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання  та  протидії  легалізації  (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
3. Ділова репутація  відповідального  працівника  повинна відповідати таким вимогам:

 • відповідальний працівник не повинен мати не погашеної або не знятої  в  установленому законодавством порядку судимості за вчинення умисного злочину;
 • не бути за вироком суду позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;
 • не бути звільненим з роботи відповідно до пунктів 2, 3, 8 частини першої статті 40 та пунктів 1, 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України.

Якщо протягом останніх десяти років особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної особи – учасника ринку фінансових послуг, визнаної банкрутом, чи до неї застосовано  захід  впливу  (санкцію)  органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у  вигляді відсторонення  керівництва від управління юридичною особою – учасника ринку фінансових  послуг,  анулювання  ліцензії  на здійснення відповідного виду діяльності, таку особу може бути призначено відповідальним працівником за погодженням з відповідним суб’єктом державного фінансового моніторингу.

4. Особа, вперше призначена на  посаду  відповідального працівника,  повинна  пройти  курс довгострокового підвищення кваліфікації у сфері  запобігання  та  протидії  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в обсязі відповідних навчальних програм навчальних закладів,  погоджених  чи  затверджених суб’єктами державного фінансового моніторингу.