Особливості реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ - сpk.ua
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Особливості реєстрації та ліцензування небанківських фінансових установ

На сьогоднішній день всі установи, що охоплюються поняттям небанківського фінансового сектору (крім професійних учасників фондового ринку), знаходяться під пильним контролем Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг). В межах своїх повноважень вона здійснює державне регулювання та нагляд за наданням фінансових послуг небанківськими фінансовими установами, до яких зокрема належать  фінансові компанії (лізингові, факторингові та інші), страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення,  кредитні установи, у тому числі кредитні спілки, ломбарди, інші юридичні особи виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Тому питання реєстрації фінансових установ та видачі ліцензій на провадження діяльності з надання небанківськими фінансовими установами фінансових послуг  відносяться до компетенції Держфінпослуг.

Проте, слід зазначити, що процедура створення фінансової установи не вичерпується лише відносинами із державним регулятором фінансового ринку. Аналіз положень загальних та спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання різних видів фінансових послуг, дає підстави окреслити загальний порядок створення, отримання статусу фінансової установи та ліцензій на певні види фінансової діяльності.

Як правило, процедура створення будь-якої фінансової установи передбачає наступні етапи: державну реєстрацію юридичної особи у державного реєстратора; внесення інформації про юридичну особу до Державного реєстру фінансових установ (Реєстру) для набуття нею статусу фінансової установи; отримання відповідної ліцензії (у всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання ліцензії для здійснення певних видів діяльності ).

Вже на етапі державної реєстрації актуальними є питання вибору організаційно-правової форми майбутньої фінансової установи, її місцезнаходження, розробки установчих документів, формування статутного капіталу, підбору кваліфікованих кадрів. Для деяких фінансових установ нормативно встановлені певні вимоги щодо формулювання їх найменування. Тому варто більш детально зупинитися на цих питаннях.

Фінансові установи можуть створюватися у будь-якій організаційно-правовій формі, за винятком спеціально визначених, до яких законодавством встановлені певні обмеження, зокрема страхових компаній, ломбардів, кредитних спілок тощо.

Особливу увагу варто приділити розробці установчих документів. Для більшості установ таким документом є статут або установчий договір. Законодавством України передбачена ціла низка вимог до таких документів. Всі їх необхідно правильно відобразити в установчому документі, оскільки порушення встановлених вимог до його змісту може призвести до відмови у державній реєстрації юридичної особи або відмови у внесенні інформації про неї до Реєстру. Серед основних особливостей необхідно звернути увагу на такі.

По-перше, у статуті (установчому договорі) діяльність з надання фінансових послуг, які планує здійснювати фінансова установа, має бути визначена як виключна з урахуванням вимог законодавства. При цьому необхідно також врахувати можливості щодо суміщення певних видів фінансових послуг. Виключне право або інші обмеження щодо надання окремих фінансових послуг встановлюються спеціальним законодавством, що регулює діяльність відповідної фінансової  установи (наприклад, Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР) та нормативно-правовими актами державних органів, що  здійснюють регулювання ринків фінансових послуг.

По-друге, статут (установчий договір) має містити відомості про розмір і порядок утворення статутного капіталу.  Що стосується розміру статутного (пайового) капіталу, то він визначається в залежності від виду фінансової установи. При цьому загальною для всіх є вимога щодо його формування виключно грошовими коштами.

Також законодавством передбачено, що фінансові установи повинні мати у власності або на правах оренди приміщення за своїм місцезнаходженням, яке вказане у їх статутних документах. Крім того, саме за цією адресою повинні надаватися фінансові послуги. Як свідчить практика, більш усього питань виникає під час укладання договору оренди. На що ж треба звернути увагу при розробці договору оренди? Перш за все, договір повинен містити умови, визначені в законодавстві як істотні, та відсутність яких може мати наслідком відмову в реєстрації фінансової установи. Серед даних умов варто виділити наступні: опис самого об’єкта оренди (приміщення) із зазначенням його основних характеристик, його вартість з урахуванням індексації, розмір орендної плати з урахуванням індексації; порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендованого приміщення та умови його повернення. Крім того Держфінпослуг звертає увагу на наявність в договорі умов, що передбачають обов’язки сторін відносно забезпечення пожежної безпеки орендованого майна, а також наявність схеми із чітким визначенням меж орендованого приміщення.

Слід звернути увагу на те, що є предметом договору оренди. Оскільки, якщо згідно з договором в оренду передається лише частина приміщення, то відповідно до позиції Держфінпослуг таке приміщення не відповідає вимогам її нормативно-правових актів, і як наслідок може бути причиною відмови в реєстрації фінансової установи.

Ще одним, не менш важливим питанням є наявність кваліфікованих кадрів. У фінансової установи, як у будь-якого суб’єкта господарювання, повинен бути керівник та головний бухгалтер. Але керівник та головний бухгалтер фінансової установи повинні відповідати вимогам Держфінпослуг стосовно рівня освіти, досвіду роботи та ділової репутації. Окрім того, вони зобов’язані пройти курси підвищення кваліфікації з відповідного напрямку діяльності фінансової установи за типовою програмою, затвердженою Держфінпослуг, та скласти іспит на право здійснювати подібну діяльність. У деяких випадках ведення бухгалтерського обліку може здійснюватися на договірних засадах аудитором (аудиторською фірмою).

Окрім цього, для успішної реєстрації та подальшої діяльності фінансової установи є обов’язковою наявність технічного забезпечення (комп’ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення), необхідного для надання фінансових послуг своїм клієнтам та забезпечення належного, своєчасного обліку фінансово-господарських операцій і подання звітності. При цьому, для деяких установ, наприклад, страхових компаній, адміністраторів недержавних пенсійних фондів, кредитних спілок тощо, Держфінпослуг встановлені окремі, більш жорсткі вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання.

Таким чином, після проходження стандартної процедури державної реєстрації юридичної особи, та забезпечив виконання всіх вищезазначених вимог, можна розпочинати підготовку документів до наступного етапу реєстрації – отримання статусу фінансової установи. Для цього необхідно пройти процедуру внесення інформації про юридичну особу до Реєстру. На цьому етапі також виникає ціла низка питань і припускається багато помилок, пов’язаних з підготовкою та оформленням документів. Саме з цього приводу, як свідчить практика, більшість заяв про внесення до Реєстру залишається без розгляду, і документи доводиться готувати спочатку.

Найбільшої уваги потребує підготовка документів, які регламентують безпосередньо діяльність фінансової установи, а саме: внутрішні правила надання фінансових послуг та примірні договори про надання певних видів фінансових послуг. Зміст цих документів має враховувати всі вимоги законів України та нормативно-правових актів Держфінпослуг, що регулюють діяльність з надання конкретних видів фінансових послуг.

Оскільки всі фінансові установи є суб’єктами первинного фінансового моніторингу,  необхідно також забезпечити виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії   легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Тому, на етапі підготовки документів для внесення інформації про юридичну особу до Реєстру має бути призначено працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. До цього співробітника законодавством також передбачені певні вимоги щодо рівня його освіти, досвіду роботи та ділової репутації. Зокрема, він повинен пройти курс підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Після призначення відповідального працівника необхідно підготувати та направити Державному комітету фінансового моніторингу України інформацію для взяття фінансової установи на облік та розробити і затвердити правила та програми здійснення фінансового моніторингу.

Для набуття статусу фінансової установи заявник має подати до Держфінпослуг відповідну заяву та пакет документів, перелік яких визначений нормативно-правовими актами Держфінпослуг, які регулюють питання внесення до Реєстру певних видів фінансових установ. За відсутності зауважень Держфінпослуг протягом місяця з дати надходження всіх необхідних документів приймає рішення про внесення інформації про заявника до Реєстру.

У разі, якщо для надання певної фінансової послуги необхідно мати ліцензію, фінансова установа може надавати такі послуги лише після одержання відповідної ліцензії у встановленому законодавством порядку. Для деяких установ, для яких виключним видом діяльності відповідно до їх установчих документів є діяльність, надання якої можливе лише за умови одержання відповідної ліцензії Держфінпослуг,  законодавством передбачено одночасне подання документів для отримання статусу фінансової установи та для одержання відповідної ліцензії. В інших випадках спочатку необхідно пройти процедуру внесення до Реєстру, а вже після прийняття Держфінпослуг позитивного рішення,  подавати заяву та документи, необхідні для одержання певної ліцензії. Термін, протягом якого Держфінпослуг розглядає  документи також складає тридцять календарних днів.

Таким чином, вже після одержання Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та відповідних ліцензій (у разі необхідності), фінансова установа має право надавати фінансові послуги, зазначені в її установчих документах.

ООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda