Порядок та наслідки ліквідації організації
Центр правового консалтингу
Open/Close Menu Юридическая фирма ЦПК Киев

Ліквідація організації є логічним завершенням господарської діяльності юридичної особи. До цього кроку слід поставитися з великою відповідальністю, оскільки порушення порядку проведення процедури ліквідації може стати підставою для притягнення до цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності ліквідатора (ліквідаційної комісії) і власників цієї організації, а також до затягування проведення ліквідаційної процедури.

Головною проблемою, з якою стикається ліквідатор (ліквідаційна комісія), а також власники юридичної особи, яку планується ліквідувати, – це відсутність чітко встановленого порядку проведення ліквідаційної процедури. Проте, законодавством встановлені основні вимоги до такої процедури і вказана послідовність її проведення. При цьому варто звернути увагу, що організаційно-правова форма юридичної особи впливає на порядок і терміни проведення його ліквідації. Так, наприклад, при ліквідації акціонерного товариства додатково ліквідаційна комісія повинна провести призупинення обігу акцій, скасування реєстрації випуску акцій, розмістити інформацію про припинення акціонерного товариства на сайті такого суспільства і т.д. Для проведення цих процедур законодавством встановлені певні терміни, порушення яких ускладнить проведення загальної процедури ліквідації або зовсім може завести процес в безвихідну ситуацію.


ЯКИЙ ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ?

У ліквідаційній процедурі можна умовно виділити наступні основні етапи її проведення:

Підготовчий етап. На цій стадії її проведення компетентний орган або власник юридичної особи збирає необхідну інформацію про поточний фінансово-господарський стан такої організації, оскільки прийняти таке рішення без попереднього аналізу матиме наслідком те, що наслідки ліквідації організації будуть негативними, зокрема, може бути відмова компетентним органом в прийнятті документів для початку процедури ліквідації. При вивченні документів про стан юридичної особи, зокрема, слід приділити особливу увагу дебіторської та кредиторської заборгованості, правовому статусу і фактичній наявності активів, порядку призупинення (консервації) виробничого циклу з виготовлення продукції, встановити кількість працюючих співробітників і стан розрахунків з ними, а також кількість співробітників, які перебувають у відпустках по догляду за дітьми, мобілізованих співробітників і т.д. Після збору і аналізу всієї інформації рішення про ліквідацію організації може бути винесено на порядок денний вищого органу юридичної особи, до компетенції якого належать повноваження щодо прийняття рішення про ліквідацію (власник, загальні збори учасників, акціонерів і т.д.).

Початок процедури ліквідації. Після завершення підготовчого етапу можна приступати до розгляду цього питання вищим органом управління організації. Якщо в такому органі немає єдиного власника, який може прийняти таке рішення, то питання про ліквідацію підприємства може бути відкладено на невизначений термін, що також відіб’ється на загальному стані компанії.

Якщо все ж рішення про ліквідацію організації буде прийнято, то таке рішення необхідно належним чином документально оформити, включити в нього всю необхідну інформацію, зокрема: прізвище, ім’я, по-батькові голови та членів ліквідаційної комісії (ліквідатора), їх податкові номери, вказати порядок проведення процедури ліквідації, встановити термін для подачі кредиторами своїх вимог до організації, яка ліквідується тощо.

Термінів для подання державному реєстратору рішення про ліквідацію не встановлено. Крім того, варто відзначити, що після внесення змін до Закону про реєстрацію юридичних осіб, які вступили в силу на початку 2016 року, функції державного реєстратора можуть виконувати нотаріуси України, що значним чином сприяє прискоренню проведення процедури ліквідації організації.

Державний реєстратор приймає відповідні документи про припинення юридичної особи та протягом встановленого терміну, в разі відсутності підстави для відмови (від двох до двадцяти чотирьох годин), вносить відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру.

Крім того, інформація про припинення юридичної особи публікується у спеціальному офіційному виданні “Бюлетень державного реєстратора”.

Після оприлюднення повідомлення щодо рішення про ліквідацію юридичної особи всі кредитори можуть подавати свої претензії до боржника. Термін звернення з претензіями, як було зазначено вище, встановлюється вищим органом юридичної особи і не може бути менше двох місяців, але і не більше шести місяців. Термін розгляду боржником претензій кредитора не повинен перевищувати тридцяти днів з моменту їх отримання.

Слід врахувати, що якщо боржником було прийнято рішення про відмову в задоволенні претензії кредитора, то такий кредитор повинен протягом одного місяця звернутися з відповідним позовом до суду. Якщо кредитор цього не зробить, то у нього виникає ризик не отримати задоволення своїх грошових вимог у ліквідаційній процедурі такої організації. Однак і звернення до суду у встановлений строк не дає гарантій задоволення таких грошових вимог, оскільки такі вимоги задовольняються з майна боржника, яке залишилося після ліквідаційної процедури, а такого майна може і не залишитися.

Разом з тим, в залежності від організаційно-правової форми юридичної особи додатково може знадобитися повідомлення державних органів, які здійснюють контроль над деякими видами діяльності.

Так, наприклад, якщо ліквідується юридична особа в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, то протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про ліквідацію ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) подає територіальному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про призупинення обігу акцій такого акціонерного товариства. До такої заяви додаються документи, зокрема, протокол загальних зборів акціонерів, на якому було прийнято рішення про припинення та обрання ліквідатора (персонального складу ліквідаційної комісії) тощо.

Також не варто забувати про те, що господарська діяльність ліквідованої організації підлягає перевірці контрольованими органами на предмет дотримання законодавства України та правильності нарахування та сплати податків та інших обов’язкових платежів. Як правило, такі перевірки проходять досить швидко, крім перевірки податковим органом, який може затягувати проведення перевірки з причин, незалежних від об’єктів аудиту. Крім того, податковий орган для проведення перевірки просить надати докази закриття ліквідаційного рахунку, що можливо тільки після проведення всіх розрахунків з кредиторами. У зв’язку з цим результат проведення перевірки податковим органом буде відомий тільки до закінчення ліквідаційної процедури.

Окрему увагу слід приділити трудовим правовідносинам особи, яка ліквідується, і його працівників, оскільки такі працівники підлягають звільненню у зв’язку з повною ліквідацією підприємства. Звільнення проводиться з обов’язковим повідомленням територіального відділу центру зайнятості за місцем знаходження боржника.

Однак звільнення співробітників проводиться не відразу, як можна подумати, а через не менш ніж два місяці після попередження їх про звільнення. До того ж не варто забувати, що на підприємстві крім ліквідатора (членів ліквідаційної комісії) повинні залишитися працівники, які будуть безпосередньо задіяні в ліквідаційній процедурі компанії. Наприклад, охоронець, бухгалтер, начальник цеху, електрик і т.д.

Разом з тим, деякі категорії працівників мають гарантії навіть при повній ліквідації, які надають їм можливість подальшого працевлаштування на іншому підприємстві. До таких категорій працівників можна віднести вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років і т.д. Такі працівники можуть бути звільнені тільки з обов’язковим подальшим працевлаштуванням. При чому, згідно судової практики у такій категорії справ, між звільненням і працевлаштуванням таких працівників на нове робоче місце не повинно бути перерви, тобто якщо працівник був звільнений сьогодні, то завтра він вже повинен бути працевлаштований на новому робочому місці. Порушення цієї вимоги закону може послужити підставою для звернення працівника до суду з вимогою про відновлення його на роботі, і стягнення середньомісячної заробітної плати за вимушений прогул. Крім того, за заявою працівника ліквідатор або голова ліквідаційної комісії юридичної особи, які проводили звільнення, можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за істотне порушення трудових прав.

Ще одним не менш важливим процесом в ліквідаційній процедурі є інвентаризація майна юридичної особи, що ліквідується. До цієї процедури необхідно підійти також з великою відповідальністю, оскільки від її результатів залежатиме подальша процедура ліквідації юридичної особи. Після прийняття рішення про ліквідацію ліквідатор або голова ліквідаційної комісії видає наказ про початок її проведення, визначає термін її проведення і обирає кількісний і персональний склад інвентаризаційної комісії. До її складу входить сам ліквідатор (голова ліквідаційної комісії), бухгалтер, матеріально-відповідальні особи і т.д. Як правило, така комісія складається з трьох членів.

Часто комісія проводить інвентаризацію досить поверхово, без належного виходу за місцем знаходження майна, що в подальшому може стати перешкодою в здійсненні ліквідаційної процедури, оскільки значна частина майна може просто бути не виявлена ​​або, навпаки, виявлено майно, яке не належить такій юридичній особі. За результатами інвентаризації складається відповідний інвентаризаційний опис майна юридичної особи, яке було виявлено і яке відсутнє. Виявлене майно передається оцінювачу для проведення оцінки, а по майну, яке відсутнє, готується заява в правоохоронні органи для проведення розслідування і встановлення винних осіб.

Також, не потрібно забувати, що до активів підприємства належать не тільки товарно-матеріальні цінності, а й дебіторська заборгованість, яка може бути стягнута або реалізована в процедурі ліквідації.

Також, не потрібно забувати, що до активів підприємства належать не тільки товарно-матеріальні цінності, а й дебіторська заборгованість, яка може бути стягнута або реалізована в процедурі ліквідації.

Наступною дією, яку необхідно провести на цьому етапі ліквідації є закриття поточних (депозитних) рахунків в банківських установах, крім ліквідаційного рахунку, який визначається ліквідатором після прийняття рішення про ліквідацію. Відповідно до Кодексу такі рахунки повинні бути закриті до закінчення терміну для прийняття претензій від кредиторів. Однак не завжди виходить встигнути це зробити в зазначені термін, оскільки, на сьогоднішній день, у працюючої компанії можуть бути відкриті рахунки в декількох банках, а на деякі рахунки можуть бути накладені арешти, які своєчасно не були зняті державною виконавчою службою. Крім того, банк після отримання рішення про ліквідацію юридичної особи в обов’язковому порядку зобов’яже підготувати і передати нову картку із зразками підписів на розпорядження рахунком, а також анкету клієнта банку із зазначенням всієї необхідної інформації про юридичну особу і нового керівника. Не обійдеться, також, і без фінансового моніторингу, який в обов’язковому порядку проведе банк. І тільки після закінчення всіх цих процедур банк зможе прийняти від ліквідатора (голови ліквідаційної комісії) заяву на закриття рахунку.

Якщо все ж при проведенні ліквідаційної процедури були виявлені рахунки, на які накладено арешт, то ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) в обов’язковому порядку повинен звернутися до державного виконавця з заявою про направлення копії постанови про закриття виконавчого провадження в банк. Слід зазначити, що якщо ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) відвезе таку постанову в банк самостійно, то банк не зніме арешт, оскільки згідно з інструкцією така постанова має надійти безпосередньо від виконавчої служби.

При визначенні ліквідаційного рахунку ліквідатору слід звернути увагу на те, чи буде така юридична особа в подальшому купувати валюту для проведення розрахунків з кредиторами-нерезидентами. Якщо такі кредитори можуть з’явиться, то краще заздалегідь обрати в якості ліквідаційного рахунку мультивалютний рахунок. Це дозволити уникнути труднощів з проведенням розрахунків з такими кредиторами, оскільки після початку ліквідаційної процедури податковий орган не прийме новий поточний рахунок на облік, а значить проводити видаткові операції по ньому не можна. Крім того, додатково варто звернути увагу на необхідність переоформлення банківського контролю за валютними договорами, які обслуговувалися в банках, поточні рахунки яких планується закрити в зв’язку з ліквідацією. Цей процес досить трудомісткий, оскільки банк, в якому відкрито ліквідаційний рахунок, повинен провести повну перевірку законності проведення валютних операцій в попередньому банку. На практиці це може зайняти місяць і більше. У зв’язку з цим, для недопущення затягування процедури ліквідації, про це варто подбати заздалегідь і підготувати всі копії документів і пояснень.

Крім того, з урахуванням непростої ситуації, яка склалася в банківському секторі, до обрання банку, в якому буде відкрито ліквідаційний рахунок, необхідно також поставитися з особливою увагою, оскільки останнім часом почастішали випадки банкрутства банків, в яких були відкриті ліквідаційні рахунки юридичних осіб. В цьому випадку, такі компанії стають заручниками ситуації, оскільки зробити погашення вимог кредиторів вони не можуть. Тепер вони самі змушені подавати заяви з претензіями до уповноваженого на ліквідацію банку і чекати погашення вимог, які відповідно до закону віднесені в сьому чергу, на яку, як показує практика, активів банку не вистачає, тому отримати очікувані грошові кошти, які перебували на ліквідаційному рахунку, навряд чи вдасться. Більш того, якщо ж така ситуація все ж виникла і банк, в якому відкрито ліквідаційний рахунок, був визнаний неплатоспроможним, то у ліквідатора може виникнути ще одна проблема у вигляді неможливості відкриття нового ліквідаційного рахунку, оскільки податковий орган, як уже було зазначено вище, не може взяти на облік новий поточний рахунок юридичної особи, поки не будуть закриті попередні. В такому випадку вихід один – звернення до суду з вимогою взяти на облік новий поточний рахунок. Суди, як правило, такі позови задовольняють в повному обсязі.

Варто відзначити, що після закриття рахунку банки в своїй більшості довідки про закриття рахунку автоматично не видають. За таку довідку клієнту доведеться додатково заплатити, розмір плати звичайно не великий, проте якщо банків кілька, то сума може виявитися чималою.

Після закінчення проведення інвентаризації, оцінки виявленого майна та закінчення терміну для пред’явлення претензій, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) проводить дії щодо скликання вищого органу юридичної особи, на порядок денний якого буде винесено питання про затвердження проміжного ліквідаційного балансу. По суті це головний документ, на підставі якого буде проводитися подальша процедура ліквідації підприємства, оскільки з нього вже буде зрозуміло – чи вистачить активів підприємства для погашення претензій кредиторів або ж ні і, в такому випадку, необхідно звертатися до суду із заявою про порушення справи про банкрутство боржника.

Етап: реалізація майна юридичної особи та проведення розрахунків з кредиторами. На цьому етапі ліквідаційної процедури ліквідатор проводить розрахунки за визнаними претензіями кредиторів, які подали свої претензії. Слід врахувати, що погашення вимог кредиторів здійснюється у суворій послідовності, встановленій Цивільним кодексом. Порушення цієї черговості може послужити підставою для притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідальних осіб, тобто ліквідатора або голови ліквідаційної комісії. Тому слід скласти графік черговості оплати вимог кредиторів, що дозволить мінімізувати ризик допущення помилок. У випадку недостатності коштів для погашення вимог кредиторів, ліквідатор організовує продаж майна юридичної особи. Варто зазначити, що процедура продажу повинна бути спрямована на здобуття найвищої ціни за таке майно, однак процедура реалізації ліквідаційної маси законодавством чітко не передбачена. Разом з тим для мінімізації ризиків рекомендується проводити продаж ліквідаційної маси з залученням торгової організації (біржа). Для цього ліквідатор (ліквідаційна комісія) укладає з торговельною організацією (біржею) договір на організацію та проведення аукціону з продажу майна боржника. Таке майно формується за лотами і виставляється на продаж. Отримані грошові кошти зараховуються на ліквідаційний рахунок і направляються на погашення вимог кредиторів відповідно до встановленої черговості.

Решта грошові кошти розподіляються пропорційно між учасниками товариства.

Разом з тим, слід звернути увагу, що якщо ліквідується неприбуткова організація, то розподіл решти коштів, проводиться за іншими правилами.

Так, наприклад, при ліквідації благодійних організацій майно або грошові кошти, які залишилися після погашення вимог кредиторів передаються/перераховуються одній або декільком благодійним організаціям. Порядок передачі такого майна не визначено, тому рекомендується передбачити його в статуті благодійної організації, що дозволить оперативно вирішити цю ситуацію.

Після погашення вимог кредиторів та розподілу коштів, що залишилися ліквідатор (ліквідаційна комісія) проводить заходи щодо організації та проведення вищого органу юридичної особи, на порядок денний якого виноситься питання про затвердження “нульового” ліквідаційного балансу.

Також слід закрити ліквідаційний рахунок в банку і отримати довідку про його закриття.

Крім того, не варто забувати про необхідність передачі документів ліквідованої особи в архівний відділ для довгострокового зберігання. Передача здійснюється на останньому етапі ліквідації компанії, оскільки в перелік документів, які передаються, входять: статутні документи, документи по виплаті заробітної плати, довідки про закриття поточних рахунків, довідки про результати перевірок і т.д.

Після отримання довідки з архівного відділу ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) може подавати заяву державному реєстратору для проведення реєстраційної дії щодо припинення юридичної особи. До такої заяви обов’язково необхідно додати довідку з архівного відділу.

Юридична особа вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до ЄДР.

Для підтвердження припинення юридичної особи бажано отримати витяг з ЄДР, який буде підтвердженням закінчення ліквідаційної процедури.

Також, як уже зазначалося вище, в разі припинення юридичної особи в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, ліквідатор (голова ліквідаційної комісії) обов’язково повинен подати до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про зупинення обігу випуску акцій.

Таким чином, підсумувавши викладене вище, можна прийти до висновку, що процедура і порядок ліквідації організації (юридичної особи) має багато особливостей, деякі з яких були описані в цій статті, і для їх дотримання власнику компанії необхідно зважено підходити до цього процесу, оскільки не дотримання або ігнорування обов’язкових процедур і особливостей проведення деяких з них, може завести ліквідаційну процедуру у глухий кут, що негативно відіб’ється як на самому власнику, так і на працівниках підприємства чи контрагентах юридичної особи.

Роман КРАВЧЕНКО,  ЮФ “Центр правового консалтингу”


Юридичний консалтинг з питань ліквідації та банкрутстваООО "Центр правового консалтинга". ® ЦПК. 2005-2019. Все исключительные права на весь материал, размещенный на сайте, принадлежат ООО " Центр правового консалтинга ". Размещение материалов сайта на других площадках допускается исключительно при указании прямой видимой ссылки на первоисточник.

Pacta Sunt Servanda